фонетический разбор

"абиссинцах"

Фонетический разбор слова "абиссинцах"

абисси́нцах

Слоги: а-би-ссин-цах (для анализа), а-бис-син-цах (для переноса).
[аб'ис'и́нцах] СУЩ,од,мр мн,пр
а[а]гласный, безударный
б[б']согласный, звонкий парный, мягкий парный
и[и]гласный, безударный
с[с']согласный, глухой парный, мягкий парный
с[-]
и[́и]гласный, ударный
н[н]согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный
ц[ц]согласный, твердый непарный
а[а]гласный, безударный
х[х]согласный, твердый парный
Букв: 10 Звуков: 9
абиссинцах

"абиссинцах" - синонимы, ассоциации и похожие слова

болгарах персах арабах эфиопах фракийцах египтянах индийцах иллирийцах македонцах армянах сербах греках монголах сирийцах аварцах турках берберах скиф венграх испанцах албанцах южанах осетинах иудеях ассирийцах абхазцах ассирийцах финикийцах кельтах хорезмийцах иранцах византийцах африканцах черкесах магометанах бедуинах германцах нубийцах иберах индусах карачаевцах бирманцах тюрках марокканцах валахах азиатах копвать хазарах хурривать эллинах