фонетический разбор

"лезгинах"

Фонетический разбор слова "лезгинах"

лезги́нах

Слоги: лез-ги-нах (для анализа), лез-ги-нах (для переноса).
[л'изг'и́нах] СУЩ,од,мр мн,пр
л[л']согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный
е[и]гласный, безударный
з[з]согласный, звонкий парный, твердый парный
г[г']согласный, звонкий парный, мягкий парный
и[́и]гласный, ударный
н[н]согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный
а[а]гласный, безударный
х[х]согласный, твердый парный
Букв: 8 Звуков: 8
лезгинах

"лезгинах" - синонимы, ассоциации и похожие слова

киргизах казахах ингушах аварцах черкесах башкирах азербайджанцах туркменах кумыках дагестанцах осетинах татарах чеченцах карачаевцах армянах лакцах калмыках грузинах узбеках тюрках каракалпаках вайнахах ногайцах абхазцах абхазах кабардинцах монголах даргинцах тюрках арабах курдах чувашах иранцах ассирийцах таджиках лезгина булгарах хазарах хорезмийцах алтайцах болгарах горцах бурятах тюрках венграх абазинах пуштунах адыгейцах

"лезгинах" - связанные слова

тюркоязычный дагестан